www.Agasthiar.Org
Sri La Sri Lobha Matha Agasthiar Ashram
Thiru Annamalai, Tamil Nadu, India

Maha Guru Sri Agasthiar

Aditya Hridayam Maha Mantra

One of the Greatest Mantras Ever

Given by Maha Guru Agasthiar to Lord Shri Ram

Audio Help + Mantra text in English, Tamil and Devanagari (Sanskrit) scripts

The Aditya Hridayam Hymn is a maha mantra given by Maha Guru Agasthiar to Lord Shri Ram Himself.

Aditya Hrudayam is one of the greatest mantras ever.

Spritual aspirants everywhere would do well to include this maha mantra in their daily spiritual practice.

Over the years, Sathguru Venkataraman, the Master Siddha of our generation, taught us about the many Aditya Hridayam Shakti Temples in our monthly magazine. These temples include the Keezh Soorya Moolai Shiva Temple, the Karuvalacheri Shiva Temple, the Innambur Shiva Temple, the Theerthapaleeswarar Temple in Triplicane (Chennai), Jalagirinatha Temple in Thannerkunnam, the temple of Oushada Mangalambika in Surakkayur and many more. For more information on such Siddha secrets, refer to our monthly magazine.

In this article, we provide audio help for those who wish to learn this maha mantra, particularly those not familiar with the language. The clip has the full text of the Aditya Hrudayam mantra but we provide the text here too in case you want to print it out. Scroll down to see the text of the mantra in English, Tamil and Devanagari (Sanskrit) scripts.

Also find below our painting (from many years ago) of Mother Chaaya Devi and Lord Chakra Soorya Devan in their special yantra - one of the thousands of Siddha revelations of Sathguru Venkataraman of the Agasthiar Siddha Lineage.


Audio Visual Help for the Aditya Hridayam Maha Mantra - watch the clip below


Mother Chaaya Devi and Lord Chakra Soorya Devan

Click here for the Aditya Hridayam mantra text in Tamil script.

Click here for the Aditya Hridayam mantra text in Devanagari (Sanskrit) script.

http://www.Agasthiar.org/a/ah.htm

ADITYA HRIDAYAM
MAHA MANTRA

...asya sri adiyta hrudaya stotra
maha mantrasya
sri agasthiO bhagavan rishiH
anushtup chandhaH ...

1. tato yuddha parisrAntam
samarE chintayA sthitam
rAvanam chAgrato drshtvA
yuddhAya samupasthitam

2. daiva-taischa samAgamya
drashtu-mabhyAgato ranam
upAgamyAbraveed rAmam
agastyo bhagavAn rishiH

3. rAma rAma mahAbAho
srunu guhyam sanAtanam
yena sarvAnareen vatsa
samarE vijayishyasi

4. Aditya hridayam punyam
sarvashatru vinAshanam
jayAvaham japennityam
akshayyam paramam shivam

5. sarva mangala mAngalyam
sarva pApa pranAshanam
chintA shoka prashamanam
Ayurvardhanam uttamam

6. rashmimantam samudyantam
devAsura namaskrtam
poojayasva vivasvantam
bhAskaram bhuvanesvaram

7. sarva devAtmako hyesha
tejasvee rashmi-bhAvanaH
esha devAsura ganAn
lokAn pAti gabhastibhiH

8. esha brahmA cha vishnuscha
shivaH skandaH prajApatiH
mahendro dhanadaH kAlo
yamaH somo hyapAm patiH

9. pitaro vasavaH sAdhyA
hyashvinau maruto manuH
vAyur-vahniH prajA-prAna
rtu-kartA prabhAkaraH

10. AdityaH savitA sooryaH
khagaH pooshA gabhastimAn
suvarna-sadrsho bhAnur
-hiranyaretA divAkaraH

11. haridasvaH sahasrArchiH
saptasaptir-mareechimAn
timironmathanaH shambhus
-tvashtA mArtAnDa amshumAn

12. hiranyagarbhaH shishiras
-tapano bhAskaro raviH
agnigarbhoditeH putraH
shankhaH shishiranAshanaH

13. vyomanAthastamobhedee
rg yajuH sAma pAragaH
ghanavrushtir-apAm mitro
vindhya-veethee plavangamaH

14. Atapee manDalee mrityuH
pingalaH sarvatApanaH
kavir vishvo mahAtejAH
raktaH sarvabhavodbhavaH

15. nakshatra-graha-tArAnAm
-adhipo vishva-bhAvanaH
tejasAmapi tejasvee
dvAdashAtman namostu tE

16. namaH poorvAya girayE
paschimAyAdrayE namaH
jyotir-ganAnAm patayE
dinaadhipatayE namaH

17. jayAya jayabhadrAya
haryasvAya namo namaH
namo namaH sahasrAmsho
AdityAya namo namaH

18. namaH ugrAya veerAya
sArangAya namo namaH
namaH padmaprabodhAya
mArtAnDAya namo namaH

19. brahmeshAnAchyuteshAya
sooryAyAdityavarchasE
bhAsvatE sarvabhakshAya
raudrAya vapushE namaH

20. tamoghnAya himaghnAya
shatrughnAyAmitAtmanE
krtaghnaghnAya devAya
jyotishAm patayE namaH

21. taptachAmeekarAbhAya
vahnayE vishvakarmanE
namastamobhinighnAya
ravayE lokasAkshinE

22. nAshayatyesha vai bhootam
tadeva srujati prabhuH
pAyatyesha tapatyesha
varshatyesha gabhastibhiH

23. esha supteshu jAgarti
bhooteshu parinishthitaH
esha evAgnihotram cha
phalam chaivAgnihotrinAm

24. vedAscha kratavaschaiva
kratoonAm phalameva cha
yAni krtyAni lokeshu sarva
esha raviH prabhuH

25. enamApatsu krchchreshu
kAntAreshu bhayeshu cha
keertayan purushaH
kaschinnAvaseedati rAghava

26. poojayasvainamekAgro
devadevam jagathpatim
etat trigunitam japtvA
yuddheshu vijayishyasi

27. asminkshanE mahAbAho
rAvanam tvam vadhishyasi
evamuktvA tadAgastyo
jagAma cha yathAgatam

28. etachchrutvA mahAtejA
nashtashokobhavattadA
dhArayAmAsa supreeto
rAghavaH prayatAtmavAn

29. Adityam prekshya japtvA tu
param harshamavAptavAn
trirAchamya shuchirbhootvA
dhanurAdAya veeryavAn

30. rAvanam prekshya hrishtAtmA
yuddhAya samupAgamat
sarva yatnena mahatA vadhE
tasya dhritobhavat

31. atha raviravadannireekshya
rAmam muditamanAH paramam
prahrushyamAnaH
nishicharapatisamkshayam
viditvA suraganamadhyagato
vachastvareti

idyArshE srimad-rAmAyanE
vAlmeekiyE AdikAvyE yuddha kAndE
Aditya-hrdayam nAma
saptottara-shatatamaH sargaH

To tell your friends, please copy-paste the link given below (and not the text of this article). The link is as follows:

http://www.Agasthiar.org/a/ah.htm

Click here for the Aditya Hrdayam mantra text in English.
Click here for the Aditya Hridayam mantra text in Tamil script.
Click here for the Aditya Hrudayam mantra text in Devanagari (Sanskrit) script.

Aditya Hridayam Maha Mantra Text
in Tamil Script

Aditya Hridayam Maha Mantra TEXT in TAMIL Script 1-16
Aditya Hrudhayam Maha Mantra TEXT in TAMIL Script 17-31

Click here for the Aditya Hrudayam mantra text in English.
Click here for the Aditya Hrdayam mantra text in Tamil script.
Click here for the Aditya Hridayam mantra text in Devanagari (Sanskrit) script.

Aditya Hrudayam Maha Mantra Text
in Devanagari (Sanskrit / Hindi) Script

Aditya Hridayam Maha Mantra TEXT in Devanagari (Sanskrit) Script 1-8
Aditya Hrudayam Maha Mantra TEXT in Devanagari (Sanskrit) Script 9-16
Aditya Hrdayam Maha Mantra TEXT in Devanagari (Sanskrit) Script 17-24
Aditya Hridhayam Maha Mantra TEXT in Devanagari (Sanskrit) Script 25-31

Click here for the Aditya Hridayam mantra text in English.
Click here for the Aditya Hrudayam mantra text in Tamil script.
Click here for the Aditya Hrdayam mantra text in Devanagari (Sanskrit) script.

Om Salutations to Mother Chaaya Devi and Lord Chakra Soorya Deva
Om Salutations to Maha Guru Sri Agasthiar
Om Salutations to Mother Seetha and Lord Shri Ram
Om Salutations to the Agasthiar Lineage of Siddha Sathgurus


More Articles
Home - www.Agasthiar.Org


  Siddha Guru Veda Sooktha Maha Mantram
Maha Mantram
Siva Rama Mantram

Sri La Sri Lobha Matha Agasthiar Ashram
Thiru Annamalai, Tamil Nadu, IndiaCopyright © 1999 - 2010 All Rights Reserved. The material in this site may not be mirrored or reproduced in any form either in part or in full without prior written permission of the author. However, any one can link to this site and search engines are welcome to index it.